سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0302 - تعداد مربیان آموزشگاهای آزاد به تفکیک رشته - تابستان97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3