سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
شاخصهای فنی حرفه ای - آموزش آزاد - روکش کلی عملکرد - تعداد مربیان - سال1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.2