سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
S0101 - ظرفیت صنایع تبدیلی، سردخانه و تعداد تراکتور و کمباین و گلخانه های استان تهران- سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3