سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
S0201 - مقدار تولید گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و شیر در استان تهران - تابستان97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3