سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0506 - تعداد طیور کشتار شده و ضبط شده تحت نظارت اداره کل دامپزشکی استان تهران - سال1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13