سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0504 - مراکز درمانی فعال در بخش خصوصی دامپزشکی استان تهران - سال1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13