سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0509 - تعداد عملیات نظارت و کنترل بهداشتی کشتارگاه های رسمی توسط اداره کل دامپزشکی استان تهران- سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13