سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
J0705 - تعداد واحدهای نانوایی، سرانه مصرف آرد، میزان فروش و حمل و کفایت موجودی گندم، میزان تولید دانه های روغنی استان تهران-زمستان97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3