سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
A0213 - وضعیت آلاینده های مختلف هوای شهر تهران بر حسب تعداد روز: 98-1394
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3