سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0605 - عناوین و شمارگان کتاب های منتشر شده و تالیف شده و ترجمه شده در استان تهران - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13