سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
J0117 - وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باری عمومی جاده ای بر اساس بارنامه صادر شده - پاییز97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3