سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0302 - تعداد نمایش ها و کنسرت های برگزار شده تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و تماشاگران آن - سال1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13