سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
M0401 - تعداد واحدهای مسکونی روستایی نامقاوم، تعداد روستاهای دارای طرح هادی و درمعرض سیل و ... استان تهران- سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3