سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
نوسازی مدارس استان -تعداد ساختمانهای آموزشی- سال تحصیلی97-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.2