سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-5- کارکنان دولت بر حسب جنس و مدرک تحصیلی: 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3