سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
R0102 - تعداد ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) به تفکیک و تعداد گواهی امضا صادره استان تهران- پاییز97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3