سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
R0102 - تعداد اسناد مالکیت صادر شده و تفکیک شده در استان تهران- بهار97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3