سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0301 - تعداد شهرها و روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعاب، تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز طبیعی- بهار 97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13