سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
A0210 - مناطق تحت كنترل، محیط بانی، گونه های گیاهی و جانوری - سال97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3