سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
A0211 - تعداد ایستگاههای سنجش آلایندگی و حجم پسماند تولیدی و تفکیک و بازیافت شده- سال 96
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3