سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
S0301 - مساحت جنگل ها، اراضی، بیابان ها و نرخ فرسایش خاک - پاییز97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3