سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی استان بر حسب فصول : سال 1396 ( میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3