سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0104 - وضعیت چاه های منابع تآمین آب در نقاط شهری استان تهران - پاییز97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13