سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
شاخصهای آب و فاضلاب روستایی - فاضلاب - سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.1 beta