سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0109 - تعداد مشترکین مصرف آب و وضعیت شبکه توزیع آب روستایی استان تهران - سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3