سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
22-1- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری بر حسب گروههای اصلی و فرعی (دنباله) سال پایه: 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3