سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
شاخصهای تامین اجتماعی- شهرستانها- بخش بیمه (بیمه شدگان و مستمری بگیران) - سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta