سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0503 - تعداد ولادت ثبت شده و نسبت جنسی بدو تولد و متوسط تولدها در ساعت و میزان خام موالید در استان تهران - زمستان 97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3