سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0508 -تعداد فوت ثبت شده ، متوسط فوت در هر ساعت و میزان خام مرگ و میر در استان تهران - سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3