سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-13- تعداد و ظرفیت گاوداری های صنعتی فعال بر حسب نوع فعالیت: 1395(رأس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta