سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-12-بهره برداری های دارای دام مولد، تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفند و مو و کرک بز: 1396(رأس- کیلوگرم)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta