سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-11- بهره برداری های دارای دام شیردوشی شده، تعداد دام و مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام: 1396(رأس- تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta