سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-9- بهره برداری های دارای انواع دام و تعداد دام آنها در روز آمارگیری در سطح شهرستان: آبان 1393(بهره برداری- رأس- نفر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta