سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-8- تعداد و مساحت بهره برداری های دارای باغ و قلمستان: 1396 (بهره برداری- هکتار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta