سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-7- بهره برداری های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصولات باغی: 1396(بهره برداری-تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta