سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-8- طبقه بندی جمعیتی آبادی های دارای سکنه استان: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta