سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-4- جمعیت بر حسب جنس و گروه عمده سنی: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3