سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٨-٧- تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بيشتر برحسب نوع فعاليت و طبقات کارکن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta