سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٧-٧- تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی دارای ده نفر كاركن و بيش تر برحسب مزد و حقوق بگيران و کارکنان بدون مزد و حقوق و جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta