سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-10- فعالیت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta