سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
35-٤- مشخصات عمومی شرکتهای تعاونی کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاون روستائی در پايان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta