سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
15-23- حقوق بگیران صندوق بازنشستگی بر حسب سال بازنشستگی و نوع آن در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta