سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
15-20- تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3