سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
15-19- کمک های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی(میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3