سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
15-9- تعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری بگیر تحت پوشش بنیادشهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان(میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta