سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
22-٤- متوسط هزينه توليد محصولات کشاورزی در يک هکتار به تفکيک نوع محصول و مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت در سال زراعی(هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta