سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-33- تعداد آموزش ديدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بر حسب گروه های عمده آموزشی به تفکيک جنس: 96-1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta