سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-21- ازدواج و طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به سن زوجه: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3