سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-٤- سطح و توليد برخی از محصولات سالانه (به استثنای نباتات صنعتی) بر حسب شهرستان: سال زراعی 96-1395 (هکتار-تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3