سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-25- ثبت نام شدگان جديد دوره های مختلف تحصيلی مؤسسات آموزش عالی بر حسب جنس و شهرستان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta